Ενεργά έργα

EMERALD: Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving

Το έργο EMERALD εστιάζει στην βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αρραγή ενσωμάτωση των Πλήρως Ηλεκτροκινούμενων Οχημάτων στις υποδομές μεταφορών και ενέργειας, παραδίδοντας αποτελέσματα εμφανώς πέρα από την τρέχουσα τεχνολογική στάθμιση. Στόχος είναι η αρωγή των Πλήρως Ηλεκτροκινούμενων Οχημάτων στην ανάδειξη τους ως εμπορικά επιτυχημένο προϊόν.

Προκειμένου να το επιτύχει αυτό, το έργο EMERALD θα καινοτομήσει σε μια πληθώρα προηγμένων λειτουργιών και λύσεων που εστιάζουν στην αποδοτική ενεργειακή διαχείριση των οχημάτων καθώς και την αποτελεσματική σύνδεση τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συνεργατικών υποδομών υποδομής και συστημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης στόλων.

Link: www.fp7-emerald.eu

EcoGem

Κύριος στόχος του έργου EcoGem  είναι η ενσωμάτωση ευφυίας και δυνατοτήτων μάθησης στα εντός οχήματα συστήματα των Πλήρως Ηλεκτροκινούμενων Οχημάτων, επιτρέποντας την αυτόνομη και διαδραστική μάθηση μέσω επικοινωνιών μεταξύ οχημάτων και υποδομής. Τα οχήματα EcoGem θα μαθαίνουν με την πάροδο του χρόνου να προβλέπουν (και συνεπώς να αποφεύγουν) τις συμφορημένες διαδρομές βάσει της εμπειρίας που έχουν συλλέξει. Αυτή η διαδικασία μάθησης θα καταστήσει τελικά κάθε EcoGem όχημα ικανό να ταξινομεί αυτόνομα τις διαδρομές βάσει του βαθμού συμφόρησης, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακά αποδοτική βελτιστοποίηση του σχεδιασμού διαδρομής.

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Πλήρως Ηλεκτροκινούμενων Οχημάτων θα επιτευχθεί, επίσης, μέσω θεώρησης κατά το σχεδιασμό διαδρομής των οδικών χαρακτηριστικών. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι οι διαδρομές με απότομες ανηφόρες αν και μικρότερες ενδέχεται να είναι μη ενεργειακά αποδοτικές και άρα θα πρέπει να αποφευχθούν. Το EcoGem θα βοηθήσει τον οδηγό να λαμβάνει κατά βέλτιστο τρόπο τέτοιες σύνθετες αποφάσεις βάσει ενεργειακών κριτηρίων.

Link: www.ecogem.eu

CONFES: Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών

Το έργο CONFES στοχεύει στην εξέλιξη των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών ενσύρματων-ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης και των υποδομών μητροπολιτικών δικτύων κορμού για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης για τη δικτυακή υποδομή με βελτιωμένες επιδόσεις ως προς:

 • Τη διαθέσιμη χωρητικότητα ανά χρήστη
 • Τη δυναμική δέσμευση πόρων (dynamic resource allocation)
 • Την ποιότητα υπηρεσίας και τα νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών, στοχεύοντας σε:
  • Προσαρμογή στις διακυμάνσεις της κίνησης υποστηρίζοντας μεταφορά χωρητικότητας (capacity migration)
  • Ταχεία ανάνηψη υπηρεσιών στην περίπτωση αποτυχίας/αστοχίας του δικτύου
  • Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών
  • Τη διαφανή φορητότητα υπηρεσιών (service mobility) και τη δυνατότητα μεταπομπής μεταξύ τμημάτων της υποδομής (Media Independent Handover)
 • Τη δυνατότητα διαχείρισης της υποδομής
 • Τα κόστη λειτουργίας (OPEX)
 • Τα κόστη επένδυσης (CAPEX)

Το παρόν έργο θα σχεδιάσει μια νέα αρχιτεκτονική για τη σύγκλιση της υποδομής των δικτύων πρόσβασης και των μητροπολιτικών δικτύων νέας γενιάς που θα δίνει αποδοτική λύση στο πρόβλημα της συγκέντρωσης και μεταγωγής κίνησης από ασύρματα δίκτυα μέσω οπτικών δικτύων πρόσβασης και μητροπολιτικών δικτύων.

Link: www.confes.gr

CARMA: Intelligent Car Management Application for Advanced Green Road Transport Services (Εφαρμογή Ευφυούς Διαχείρισης Οχημάτων για Προηγμένες Υπηρεσίες Πράσινων Οδικών Μεταφορών)

Το έργο CARMA οραματίζεται την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, συνεκτικού συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με στόχο την υποστήριξη και την προώθηση «πράσινων» καθημερινών συνηθειών, με ειδική εστίαση στην αρωγή των χρηστών για την εξοικονόμηση εξόδων καυσίμων, χρόνου και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε τακτική και καθημερινή βάση.

Το CARMA θα επιτρέψει την παροχή προηγμένων υπηρεσιών «πράσινων» οδικών μεταφορών στους τελικούς χρήστες. Μέσω του CARMA οι χρήστες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα καύσιμα, τα χρήματα, το χρόνο ή τις εκπομπές CO2 που καταναλώνουν στις διανυόμενες διαδρομές. Θα μπορούν, επιπλέον, να συγκρίνουν τις διάφορες εναλλακτικές διαδρομές προς τον προορισμό τους, πχ. επιλογή ενός αυτοκινητόδρομου αντί μιας λεωφόρου κτλ. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν τα συγκριτικά αποτελέσματα απευθείας στις κινητές συσκευές τους καθώς επίσης και στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας έτσι ανατροφοδότηση επί των επιλεγμένων διαδρομών.

Link: www.carma-project.gr

WikiZen: Συνεργατικές Υπηρεσίες για Εν Κινήσει Εικονικές Κοινότητες

Το WikiZen οραματίζεται να ερευνήσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει μια καινοτόμο πλατφόρμα Επικοινωνιών και Πληροφορικής η οποία θα τοποθετεί τους χρήστες στην καρδιά των διαδικασιών υλοποίησης, εξατομίκευσης και παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο σχεδιάζει να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να σχηματίζουν Εικονικές Κοινότητες με μέλη που έχουν κοινά καθημερινά ενδιαφέροντα (κινηματογράφος, φαγητό, διασκέδαση κτλ.) και είναι διατεθειμένα να μοιραστούν δεδομένα κοινωνικών δικτύων, πλαισίου χρήσης  κ.ά. τα οποία παράγουν ή συλλέγουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους για να βελτιώσουν τις καθημερινές τους εμπειρίες (π.χ. εντοπισμός και δοκιμή σχετικών υπηρεσιών, προϊόντων και προσφορών)

Link: http://people.cn.ntua.gr/wikizen/